ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด ซึ่งใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอันโนมัติที่สามารถแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด พร้อมเครื่องทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติ สำหรับตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ 78,000 Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)