ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT, APTT) โดยใช้เครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)