ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด ซึ่งใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอันโนมัติที่สามารถแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด พร้อมเครื่องทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติ สำหรับตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ 78,000 Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Budesonide+Formoterol 160/4.5 mcg Turbuhaler 120 dose จำนวน 720 กล่อง Carvedilol 6.25 mg tab จำนวน 1,276,000 เม็ด Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml inj. จำนวน 6,340 syringe Streptokinase 1.5 MU inj. จำนว…

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)