นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์สมบัติ  สธนเสาวภาคย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์
นายสนอง เพชรคง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
นางสาวละเอียด ทองใบ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล
นายแพทย์สิทธิกร  ลินลาวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านระบบข้อมูลการบริการและเวชระเบียน
นายแพทย์อิสระพันธุ์  แก้วกำเหนิดพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาคุณภาพ
นายแพทย์วิเชียรชัย  ผดุงเกียรติวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ