วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพยั่งยืนระดับประเทศ”

พันธกิจ

1. บริการสุขภาพระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาเครือข่ายในการจัดการสุขภาพสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ แบบบูรณาการไร้รอยต่อ
3. พัฒนาบุคลากรต่อเนื่องในทุกสาขา เพื่อบริการที่มีคุณภาพ และความผูกพันของบุคคลากร
4. พัฒนาเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ การบริหารจัดการและวิชาการ
5. พัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อความเพียงพอทางการเงิน
6. บริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมั่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ค่านิยม

TEAM PCK

Team บุคลากรที่ทำงานเป็นทีม
P = Professional Standard and ethical practice
มีจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
C = Customer focus
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
K = Knowledge Sharing
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มีจริยธรรม มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผลงานได้มาตรฐาน โดดเด่นวิชาการ ทำงานเป็นทีม”

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการ (Service plan)
2. พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง
3. พัฒนากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA/PCA และมาตรฐานวิชาชีพ
4. สร้างความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
6. พัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
7. พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพตาม Service Plan
8. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม Core Competency ขององค์กร
9. พัฒนากลไกการสร้างความพึงพอใจ ขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้บุคลากร
10. พัฒนาการจัดการความรู้ งานวิจัย/CPG และนวัตกรรม
11. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลบริการในเครือข่าย
12. พัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพ
13. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
14. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลระดับหน่วยงาน
15. สร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบภายใน
16. พัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย