GIS


สมรรถนะหลักของงานงานพัสดุและบำรุงรักษา

ลำดับ
รายการสมรรถนะหลักที่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต้องมี
สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน
1 มุ่งผลสัมฤทธิ์
2 บริการที่ดี
3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4 จริยธรรม
5 ความร่วมแรงร่วมใจ
สมรรถนะหลักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
6 ความถูกต้องของงาน
7 การคิดวิเคระห์
สมรรถนะหลักโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
8 การพัฒนาศักยภาพคน
9 การประสานงาน
10 การควบคุมตนเอง
สมรรถนะหลักประจำกลุ่มงาน (งานพัสดุและบำรุงรักษา)
11 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
12 ความเข้าใจผู้อื่น
13 ความเข้าใจองค์การและระบบบราชการ
14 การมองภาพองค์รวม

แผนพัฒนาสมรรถนะ

สมรรถนะที่จะพัฒนา
วิธีการพัฒนา

ความถูกต้องของงาน

อบรมความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของงานที่
ุถูกต้องแม่นยำ
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
- อบรมหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาในกา
รทำงานและมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาติดต่อทั้งภายใน
และภายนอก
- ประชุมกลุ่มและทำแบบสอบถามประเมินจากผู้
ร่วมงานภายในโรงพยาบาล
ความเข้าใจผู้อื่น
ฝึกการเป็นหัวหน้างานปกครองลูกทีม
การมองภาพองค์รวม
ศึกษาดูงาน