GIS


สมรรถนะหลักของฝ่ายโภชนาการ

ลำดับ
รายการสมรรถนะหลักที่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต้องมี
สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน
1 มุ่งผลสัมฤทธิ์
2 บริการที่ดี
3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4 จริยธรรม
5 ความร่วมแรงร่วมใจ
สมรรถนะหลักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
6 ความถูกต้องของงาน
7 การคิดวิเคระห์
สมรรถนะหลักโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
8 การพัฒนาศักยภาพคน
9 การประสานงาน
10 การควบคุมตนเอง
สมรรถนะหลักประจำกลุ่มงาน (ฝ่ายโภชนาการ)
11 การดำเนินการเชิงรุก
12 ความยืดหยุ่นของงาน
 


แผนพัฒนาสมรรถนะ

สมรรถนะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา
มุ่งผลสัมฤทธิ์
อบรมให้ความรู้
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
- อบรมให้ความรู้
- ทบทวนขบวนการทำงาน
ความถูกต้องของงาน
- อบรมให้ความรู้
- ทบทวนขบวนการทำงาน
การคิดวิเคราะห์
ทบทวนขบวนการทำงาน
การดำเนินการเชิงรุก
ทบทวนขบวนการทำงาน