GIS
 


ลำดับที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ปี 48
ปี 49
ปี 50
ปี 51
ปี 52
ปี 53
ปี 54
ปี 55
1
ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ
75%
60%
64%
54.37%
53.97%
45.2%
55.92%
53.53%
%
2
อัตราการพัฒนาบุคลากร 10 วัน/คน/ปี
100%
40%
69%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
ผลการวิจัยและผลงานวิชาการ
20(30)
-
-
8(75)
10(86)
15(23)
19(40)
22(11)
9(-)
4
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร
70%
75%
72.2
71.60%
73.47%
65.5%(สธ.)
63.73%(สธ.)
67.2%(สธ.)
69.4%(สธ.)
5
ประเมิน Competency
80%
-
-
82%
เปลี่ยนระบบแท่ง
เปลี่ยนระบบแท่ง
96.74%
100%
100%
6
จำนวนบุคลากรเหมาะสมกับปริมาณงาน
75%
- -
57%
68%
75%
70.66%
75%
62.5%


คำอธิบาย

การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง การให้/ แลกเปลี่ยนความรู้ / การฝึกทักษะ/ประชุม/อบรม/สัมมนา หรือศึกษาดูงานทางวิชาการ / การรับนิเทศ รวมถึงการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ที่มีการบรรยาย / นำเสนองานทางวิชาการและมีการจดบันทึกการประชุม (นับรวม 6 ชั่วโมง = 1 วัน)
เป้าหมาย   หมายถึง จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดของหน่วยงาน (ข้าราชการ + พนักงานของรัฐ + ลูกจ้าง)ทุกคน