GIS
 
 

ผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1.
นายวิทยา เพ็ชรดาชัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
2.
นางปริยชาต์ สธนเสาวภาคย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3.
นางละเอียด ทองใบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.
นางสาวภารดี รัตนเจษฎา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5.
นายชูเกียรติ เพียรชนะ เภสัชกรชำนาญการ
6.
นายธเนศร์ หนังสือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
7.
นางสาวศลียงค์ พิมพ์สวัสดิ์ นิติกร


ลำดับที่
หัวข้อเรื่องวิจัย
ผู้วิจัย
สถาบันผู้ทำวิจัย
ผลการพิจารณา
วันที่พิจารณา
1.
การใช้เม็ดแม่เหล็กกดจุดบนใบหู
ูต่อความเจ็บปวด และความก้าว
หน้าของผู้คลอด1
นางสาวรตินันท์ เกียรติมาลา
นางบุษยรัตน์ เขียวหวาน
วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี
ไม่อนุมัติ
30 พ.ย. 50
2.
โครงการวิจัยเรื่อง นโยบายการ
ส่งเสริมการทำงาน องค์รวมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาแก่เด์ก
และ เยาวชน ที่มีเชื้อเอชไอวี
ในประเทศไทย

นางพนิดา ฐปนางกูร
นางสาวจารุกัญญา เรือนคำ
นางชุติมา สายแสงจันทร์
นางสาวณชา หลีเจรฺญกุล
สถาบันคลังสมอง
ของชาติ
อนุมัติ
19 ม.ค. 51
3.
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการให้คำ
แนะนำในการใช้ยาสูดพ่นทาง
ปากในผู้ป่วยเด็กโรคหืดร่วม
กับการสร้า สุขภาวะทางปัญญา
แก่ผู้ปกครองผู้ป่วยเด็ก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวสกลวรรณ พวงหอม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม