GIS
 

การลาศึกษาต่อ ปีงบประมาณ 2552
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศนียบัตร

ลำดับ
ที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
หลักสูตรที่ 1
หลักสูตรที่ 2
จัดลำดับ
ปีที่ศึกษา
1
นายวิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ์
การแพทย์ผสมผสาน
ประกาศนียบัตร ทางการแทพย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์
-
ตัวจริง 1
52-54


ระดับปริญญาโท ภาคปกติ

ลำดับ
ที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
หลักสูตรที่ 1
หลักสูตรที่ 2
จัดลำดับ
สถานศึกษา
ปีที่ศึกษา
1
นส.สุกัญญา วิบูลรังสรรค์
ก.เภสัชกรรม
สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
เภสัชกรรมคลินิก
ตัวจริง 1
ม.ศิลปากร
ธ.ค.51-ธ.ค.53

2

นส.ธัญดา แย้มโรจน์
งานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
การพยาบาลผู้ใหญ่
-
ตัวจริง 2
 
-
3
นส.รัชนี วงศ์เทียนหลาย
ก.เภสัชกรรม
เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเภสัชกรรมคลินิก
เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางเภสัชกรรม
สำรอง 1
 
-


รายชื่อผู้ที่ลาไปศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี 255
1
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
หลักสูตร
วันที่เริ่มศึกษา
วันที่จบการศึกษา
1.
นส.ศศิอร วิทยาโกมล ก.ทันตกรรม
วทม.สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
   
2.
นส.เปรมฤทัย ยันต์ตระกูล ก.เวชกรรมฟื้นฟู
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชากายภาพบำบัดด้วยการ
จัด ตัด ดึง
   
3.
นศ.ศรีพิณ ศรสาย ก.วิสัญญี
วิสัญญีพยาบาล
1ต.ค.51-30ก.ย.52