GIS
 
การปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2555
วันที่ 3-12 เมษายน พ.ศ.2555  เวลา  09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2554
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2554  เวลา  09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2553
วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2553  เวลา  09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2552
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ.2552  เวลา  09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2551
วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 60 พรรษา

 

 

 .


.

.

.