GIS
 
 
ภาพงานประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ ปี 2555
 
 
8-9 มีนาคม 2555
 
งานประชุมวิชาการในปี 2554
14 ธันวาคม 2554

ผู้อำนวยการเปิดการประชุม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ กล่าวรายงาน
(รองประธาน HRD)
นพ.วิทยา เพ็ชรดาชัย มอบของที่ระลึก
(ประธาน HRD)
วิทยากร โดย นพ.จามิกร เภกะสุต นายธเนศร์ หนังสือ ดำเนินรายการ
(ผู้ช่วยเลขา HRD)
ผู้ฟัง 100 คน

 
14 กันยายน 2554

 
19 สิงหาคม 2554

 
20 -22 กรกฎาคม 2554

 
25 เมษายน 2554

 
งานประชุมวิชาการประจำปี 2554     7-11 มีนาคม 2554
 
งานประชุมวิชาการในปี 2553  

การประชุมวิชาการประจำปี 2553 เนื่องในวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 

   

งานประชุมวิชาการในปี 2552

ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะสำหรับเชื้อดื้อยาหลายขนาน (Multidrug resistance pathogen and update in antimicrobial agent)
- Current information of MDR infection in Prachomkloa hospital
โดย นพ.ศักดินันทร์ มุสิกศิลป์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
- Current information of MDR gram negative infections
โรง รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล อาจารย์พิเศษ หน่วยโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- Conceptualization of quality assessment of antibiotics
โดย ผศ.ภญ.ดร.จุลรัตน์ คนศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการ เรื่อง
- Pediatric nutrition and goat milk formula
โดย รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ หัวหน้าหน่วยโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-12.00 น.
- Update Treatment Asthma and Allergic Rhinitis
โดย รศ.พญ.ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 13.00-14.00 น.
- เทคนิคการใช้ยาพ่นจมูกและการส่วนล้างจมูกในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
โดย อ.จีระพัฒน์ ศศกุลพร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 14.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


การประชุมวิชาการ
- Holistic Approach : End of Life Care
โดย อ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 เวลา 9.30-10.15 น.
- Holistic Nursing Care for Critical Trauma Patient
โดย อ.การะเกด สายบรรดาศักดิ์ พยาบาลประจำหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 เวลา 10.30-11.15 น.
- การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต (End of life care)

โดย ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น.


การประชุมองค์กรแพทย์จังหวัดเพชรบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency) ปี 2552
ในวันพุธที่ 31 เมษายน 2552 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


การอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ให้สัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2552
ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2552 ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


การเตรียมบาดแผลเพื่อให้แผลหายอย่างสมบูรณ์ (Wound base preparation)
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


การพยาบาลแบบองค์รวม EQ สู่ IQ และการเบี่ยงเบนทางเพศ
ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารจากยาแก้ปวดชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์: การรักษาโดยยาและการผ่าตัด (NSAID induced UGI bleeding:medical and surgical treatment)
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Nutrition Management in Wound Healing and Oral Supplement in Elder Patint
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

  ภาวะกรดไหลย้อนในหลอดอาหาร : การรักษาโดยยาและการผ่าตัด (Gastroesophageal reflux disease : medical and surgical treatment)
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

  การควบคุมการติดเชื้ออะซินิโตแบคเตอร์ในภาวะที่มีการดื้อยาในโรงพยาบาลสูง (Acinetobacter infection : how to control?)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


งานประชุมวิชาการในปี 2551

การประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางโภชนาการเด็ก
วันที่ 24 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารพิฆเนศวร
สุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดย รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 21-30 กรกฎาคม 2551ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Challenge management in ESBL
Producing bacterial infection"

โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมพัฒนาวิชาการกรมการแพทย์สู่ส่วนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบุรี(มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน)

ในวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม
ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี
การประชุมวิชาการ เรื่อง "การดูแลความปวด"
ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร
พิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 

งานประชุมวิชาการในปี 2550

งานประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2550
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 .


.

.

.