GIS
 
 
   
นโยบายผู้อำนวยการ (นายแพทย์พูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา)
  1. แผนพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
  2. มุ่งลดอุบัติการณ์ของ 5  โรคหลัก  คือ 1.DM   2.HT  3. Trauma  4. MI  5. Sepsis
  3. รองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan) ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 4  สาขา โรคหัวใจ, มะเร็ง, อุบัติเหตุ, ทารกแรกเกิด และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในงาน
  4. พัฒนาสมรรถนะส่วนขาดของบุคลากร
  5. เน้นอบรมระยะยาวมากกว่าระยะสั้น  โดยเฉพาะสถาบันของรัฐมากกว่าเอกชน
  6. แผนพัฒนามาจากการสำรวจความต้องการของบุคลากรในด้านส่งเสริมความสามารถ และสร้างนวัตกรรมใหม่แก่องค์กร
  7. วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training needs Analysis) ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาล