GIS
 
อัตรากำลัง

ข้อมูลพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้าราชการ
607
คน
ลูกจ้างประจำ
180
คน
พนักงานราชการ
4
คน

ลูกจ้างชั่วคราว

268
คน
รวมทั้งสิ้น
1,059
คน
     
ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2551

เป้าหมายอัตรากำลังบุคลากรเพียงพอ

สายงาน
ตาม GIS
มีอยู่จริง
ร้อยละ
หมายเหตุ
แพทย์
42
53
126%
แพทย์ใช้ทุน 4 ทำงาน 49
ทันตแพทย์
22
6
27%
เรียนต่อ 1 แพทย์ใช้ทุน 1 ทำงาน 4
เภสัชกร
22
20
91%
19 มาช่วย 1 ทำงาน 20
พยาบาล
362
362
100%

การจัดอัตรากำลังพยาบาล

หน่วยงาน
เวรปฏิบัติ
Staff : Patient
1. ผู้ป่วยใน (สามัญ) เวรเช้า
1 : 8-10
  เวรบ่าย/ดึก
1 : 10-12
2. ผู้ป่วยใน (พิเศษ) เวรเช้า
1 : 4-5
  เวรบ่าย/ดึก
1 : 6-7
3. ผู้ป่วยหนัก (ICU) เวรเช้า
1 : 2
  เวรบ่าย/ดึก
1 : 2
4. ผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (SUB) เวรเช้า
1 : 3
  เวรบ่าย/ดึก
1 : 4
5. ผู้ป่วยนอก
พยาบาลวิชาชีพ 1 พยาบาลเทคนิค 1
ผู้ช่วยหลือคนไข้ เวรเช้า 1 : 1 clinic
6. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
พยาบาลสั่งการ 1 คน / 8 ชั่วโมง
 
พยาบาล EMS 1 คน / 8 ชั่วโมง
 
ทีมพยาบาลปฏิบัติการ 1 ทีม/เวร
เวรเช้า 6 คน
 
เวรบ่าย 4 คน
 
เวรคึก 3 คน
     
ที่มา : สำนักพยาบาล กรมการแททย์ กระทรวงสาธารณสุข

แผนความต้องการกำลังคน 4 ปี (พ.ศ.2552-2555)
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทบุคลากร
จำนวนบุคลากร
เกณฑ์ที่ใช้ใน
การคำนวณ
ความต้องการ
จำนวนที่ต้องการเพิ่ม(คน)
งบประมาณ
หมายเหตุ
ปฏิบัติงาน
จริง
ลาศึกษา/
ปีที่จบ
2552
2553
2554
2555
แหล่งงบ
กำลังจ้าง
(ปี)
แพทย์
46
3
ดังเอกสารแนบท้าย
6
4
5
8
ทันตแพทย์
5
1
1
1
1
1
เภสัชกร
20
1
2
2
2
2
GIS28คน
พยาบาลวิชาชีพ
373
3/ปี52
24
24
22
18
จพ.ทันตสาธารณสุข
1
-
1
1
1
1
จพ.เภสัชกร
14
-
2
2
2
2
จนท.สอ./หน.สอ./นวก.ต่างๆ
-
-
-
-
-
-
นักรังสีการแพทย์
4
-
1
1
1
1
นักเทคนิคการแพทย์
5
-
2
1
1
1
นักกายภาพบำบัด
4
1
2
1
1
1

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณความต้องการ

ลำดับ
สายงาน
ปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ
ระดับต้น
ทุติยภูมิ
ระดับกลาง
ทุติภูมิ
ระดับสูง
1
แพทย์
1 : 10,000
1 : 15,000
1 : 75,000
2
ทันตแพทย์
1 : 12,500
1 : 75,000
1 : 50,000
3
เภสัชกร
1 : 15,000
1 : 50,000
1 : 50,000
4
พยาบาลวิชาชีพ
2 : 5,000
1 : 1,000
1 : 3,000
1 : 5,000
5
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
1 : 10,000
-
-
-
6
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1 : 10,000
-
-
-
7
จนท.สอ./หน.สอ./นวก.ต่างๆ
3 : 5,000
1 : 12,500
1 : 25,000
1 : 50,000
8
นักรังสี (เจ้าพนักงานรังสี)
-
1 : 30,000
1 : 150,000
1 : 250,000
9
นักเทคนิคการแพทย์
-
1 : 20,000
1 : 100,000
1 : 150,000
10
นักกายภาพ
-
1 : 20,000
1 : 150,000
1 : 250,000