GIS
 

การจัดสรรโควตาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2552
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


ลำดับที่
หลักสูตร
โควตา
เงินบำรุงโรงพยาบาล
1
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
2
ขอ 15
2
สาธารณสุขบัณฑิต/วิทยาศาสตร์บัณฑิต
1
ขอ 1
3
ปวส.ทันตสาธารณสุข
1
ขอ 1
4
ปวส.การแพทย์แผนไทย
2
ขอ 2
5
ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน
2
ขอ 2
6
ปวส.เวชระเบียน
1
ขอ 1


รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2551
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
โควตา
ช่วยเวลาที่ศึกษา
1.
นางสาวสุวดี พิมพ์สวัสดิ์
โควตารับตรง
2551-2554
2.
นายพงษ์ศักดิ์ ป้านดี
โควตารับตรง
2551-2554
3.
นางสาวชนิดา รวงผึ้ง
โควตารับกลาง
2551-2554
4.
นางสาวณัฐชยา ชะอุ่มฤทธิ์
โควตารับกลาง
2551-2554
5.
นางสาวณัฐริภรณ์ เกตุแก้ว
โควตารับกลาง
2551-2554
6.
นางสาวนนทิชา พุ่มคง
โควตารับกลาง
2551-2554
7.
นางสาววรรณิศา ฉิมพาลี
โควตารับกลาง
2551-2554
8.
นางสาวศิริรัตน์ นำพล
โควตารับกลาง
2551-2554
9.
นางาวสโรชา สันติธรรมศักดิ์
โควตารับกลาง
2551-2554
10.
นางสาวสุนันทา อ่ำจิ๋ว
โควตารับกลาง
2551-2554
11.
นางสาวสุพรรษา วงศ์โกศล
โควตารับกลาง
2551-2554
12.
นางสาวจุฬารัตน์ กำไลแก้ว
โควตารับกลาง
2551-2554
13.
นางสาวอารีวรรณ ทรัพย์ศิลป์
โควตารับกลาง
2551-2554