GIS
 
ผลงานวิจัย
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร

กลุ่ม เรื่อง ปี 2554 ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของการถ่ายภาพรังสี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางเทวิณี ชอกหอม รังสีวิทยา
นางกัลยา สุขขี รังสีวิทยา
2 การเปรียบเทียบผลการให้ออกซิเจนความดันบวกระหว่าง Nasal CPAP กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในทารกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางสาวอรจิรา นุชนารถ ICU กุมารเวชกรรม
นางสาวถวิล ซำคง ICU กุมารเวชกรรม
นางกนกรัตน์ วาสนา ICU กุมารเวชกรรม
นางสาวรัตนา เสถียร ICU กุมารเวชกรรม
3 ผลการพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะแบบมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางฐิติพร ภิญโญพจนีย์ ศัลยกรรมหญิงและเด็ก
นางนภารัตน์ บัวลาด ศัลยกรรมหญิงและเด็ก
นางสาวสุนันทา รักเกียรติยศ ศัลยกรรมหญิงและเด็ก
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางสาวธัญดา แย้มโรจน์ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นางสาวกันยารัตน์ เกิดแก้ว งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นางสาวสุพรรณวดี ภิญโญ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นางสาวกลอยใจ ศรีสาคร งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย หกเดือนของสตรีที่คลอดในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางบุญช่วย สุขสวัสดิ์ สูติ-นรีเวช
นางสาวกรองแก้ว ห้อยระย้า สูติ-นรีเวช
นางสาวณัฏฐรียา สอนบุญ สูติ-นรีเวช
6 การเปรียบเทียบผลการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อกับน้ำสบู่ ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร นางสาวจิณณภัทร ช้างมุกดา ICU ศัลยกรรม
นางสาวสุพรรณภา ตราทอง ICU ศัลยกรรม
นางสาวจิรภา มิ่งแม้น ICU ศัลยกรรม
7 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลวิชาชีพแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางมลทิลา เทียนอิน นราธิปฯ 4
นางศรินทร์ยา โชคพระสมบัติ นราธิปฯ 4
8 ความรู้และความคิดที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุข(ร่าง)ของพยาบาลโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางมณี ณ บางช้าง นราธิปฯ 4,5
นางจันทร์เพ็ญ ปิติพัฒนะโฆษิต นราธิปฯ 4
นางสาวจีรนันท์ วิงวอน นราธิปฯ 4
9 คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล งานวิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางโสมนภา อ่อนขาว วิสัญญี
นางสาวปรีดานันท์ ประสิทธิ์เวช วิสัญญี
10 ผลของการเยี่ยมบ้านที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางกนกวรรณ   ประสม พิเศษนราธิป2
นางสาวไฉไล สังข์ทอง พิเศษนราธิป2
11 ผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคจอประสาทตา กลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางใบบัว   เศวตสุวรรณ ห้องตรวจจักษุ
12 ความรู้และการปฏิบัติในการใช้ยาไอโซซอร์ไบด์ไดไนเตรท ชนิดอมใต้ลิ้นในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางวนิดา พ้นภัย อายุรกรรมหญิง
นางอธิรญาณี   อายุรกรรมหญิง
นางสาวกาญจนาพร เอียงอุบล อายุรกรรมหญิง
13 การประเมินระบบการพิมพ์ใบสั่งยาล่วงหน้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มาตามแพทย์นัด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางสาวสุพัตรา วงศ์ทองดี เภสัชกรรม
14 เปรียบเทียบผลการล้างจมูกด้วยสารละลายน้ำเกลือกับน้ำต้มสุขต่ออาการทางจมูกในผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้นโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางสาวจันทร์จีรา งามเกียรติขจร หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
นางวาสนา รวมพร้อม หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
นางธนาวดี สุทธิวงศ์ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
นางสาวอมรรัตน์ เอี๊ยะแหวด หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
15 ความรู้และทัศนคติต่อการบริจาคดวงตาของประชาชนที่เข้ามารับบริการในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางสาวอุมาพร บุตรเล็ก จักษุ
นางสาวชนิตา อรัญรัชพิศาล จักษุ
นางสาวพรรณวดี ทองแย้ม จักษุ
16 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค (Pre-exposure Prophylaxis) และหลังสัมผัสโรค(Post-exposure Prophylaxis) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายอิสระพันธ์ แก้วกำเหนิดพงศ์ เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
17 การประเมินผลการใช้ยาลดไขมันในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงที่รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางสาวปณิดา ชมะวรรณ์ เภสัชกรรม
18 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันของมีคมทิ่มแทงของบุคลากรในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางสาวกรองทอง อินพรม ห้องผ่าตัด
นางสาววราภรณ์ เทศจำปา ห้องผ่าตัด
19 การดูแลความปลอดภัยจากการสูญเสียเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางแก้วใจ ทัดจันทร์ ศัลยกรรมกระดูก
นางโสภิต เลาหภักดี ศัลยกรรมกระดูก
นางสาวชลธิชา จันทร์เปล่ง ศัลยกรรมกระดูก
20 รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วย Alcohol withdrawal ในผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร แผนกอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางวรรณชุลี กลิ่นทิพย์ อายุรกรรมชาย
นางวิภาวดี สุกทน อายุรกรรมชาย
นางสาวลัดดา ผ่องอำไพ อายุรกรรมชาย
21 ผลของการใช้แผ่นพับให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการปวดหลังในผู้สูงอายุในอำเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางสาวเปรมฤทัย ยันต์ตระกูล กายภาพบำบัด
22 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนลงพุง(Metabolic Syndrome)ของบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายสิทธิกร ลินลาวรรณ อายุรกรรม
23 ผลการรักษาผู้ป่วยทัยรอยด์เป็นพิษในกลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางสาวดวงรัตน์ มาศรังสรรค์ อายุรกรรม
24 การเปรียบเทียบระหว่างการให้สารน้ำก่อนการฉีดยาชากับระหว่างการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง  เพื่อป้องกันภาวะความดันเลือดต่ำในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด นางปริยชาต์ สธนเสาวภาคย์ วิสัญญีแพทย์

 

ปี พ.ศ.
ผลงานวิจัย ปี 2553
ผู้วิจัย
หน่วยงาน
2553

1แนวทางการดูแลตนเองและบุตรของแม่วัยรุ่นหลังคลอดที่รับบริการในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี

นางชื่นสกุล
นางณํฏฐพร

แสงพิทักษ์
จันทร์แสนโรนจ์

งานหอผู้ป่วยหลงัคลอด
นางถวิล
นางสุมิตตา
นส.ปวีณนุช
ซำคง
มหถาวร
ชลภาพ
งานหอผู้ป่วยหนักกุมาร
3.ผลการให้ความรู้การป้องกันการเกิดปอดอักเสบซ้ำในผู้ป่วยเด็ก นางวริสสา
นางพรพรรณ
นส.กรณิการ์
สังสวัสดิ์
จันทร
เรืองสุวรรณ
งานหอผู้ป่วยกุมาร
นส.วรรณภรณ์
นส.ศิริวรรณ
นส.กัญญณัช
นส.ดนิตา
ลีอร่าม
ซงชิด
บัวหลวง
นกเพชร
งานหอผู้ป่วย อายุรกรรม
5.ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รับบริการ
ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ธนพร
นิตญา
ปานเจริญ
เครือเหลา
หอผู้ป่วยอายุรกรรม อายุรกรรม
6.ผลการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบญาติมีส่วนร่วมในผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มารับบริการแผนกอายุรกรรม
วาสนา
มลทิลา
ศรินทร์ยา
ธัญนันท์
บุษบกแก้ว
เทียนอิน
โชคพระสมบัติ
ศิริฑีฆวัฒน์
หอผู้ป่วยอายุรกรรมและกึ่งวิกฤต

7.ปนะสิทธผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจต่อการ
เลื่อหลุดของท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

สุทธญาณ์
จิตธนา
สุนันท์
พัชรินทร์
ศิวรินทร์
ตราทอง
ชูเชิด
ชั่งสุวรรณ
รัตนยศ
คงดี
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
8.การปฏิบัติและความคิดเห็นของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อ
ระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วิจิตรา
สายรุ้ง
เพิ่มสุข
โนนทิง
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ.
9.ปัญหาที่เกิดจากการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่รับบริการของแผนกรังสีวิทยา รุจิภาส
สุพรรษา
สาสงเคราะห์
การะเกตุ
งานรังสีวิทยา
10.ทัศนคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมสมาธิบำบัดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นงนุช พัชรวิโรจน์สกุล แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
11. การลดอาการสั่นด้วยการอุ่นสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
ในสตรีตั้งครรภ์ที่มาผ่าตัดคลอดและได้รับการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง
กาญจนา
สมจิตร์
หุ่นศิริ
ปิติธรรมรัตน์
งานวัสัญญี
12. การเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยผ่าตัดใส่แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาหรือหน้าแข้ง วัชรา
ณัฐชา
รัตนศรีทอง
นานานุกุล
งานห้องผ่าตัด
13. โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยญาติมีส่วนร่วมหลังผ่าตัดช่องท้อง สมพิศ
สุนันทินี
สิงโต
หอมเลย
หอผู้ป่วยศัลยกกรมชาย
14. ผลของการใช้โปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อระยะเวลาการหย่า
เครื่องช่วยหายใจในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
สุภัทรา
เกษณ
กุลสตรี
พรทิพย์
สศิมา
โรจนสิงหะ
สุวรรณชาติ
มีหวัง
ธนีเพียร
เพชรขาว
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
15. พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 อุสาห์ ชลวิทย์

หอผู้ป่วยพิเศษ

  16.สภาพทั่วไปของผู้ป่วยอุบัติแลพการดูแลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อส่งต่อถึงงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สุรีรัตน์
นรินทร์ทิพย์
ลินดา
สดสี
น้อยมี
ใยมณี
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  17.ความต้องการและความคาดหวังของญาติผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาล
และผลการผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่รับบริการในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ธีราภา
อุมาพร
ประสิทธิ์เวช
บุตรเล็ก
งานห้องผ่าตัด
  18. การเตรียมความพร้อมในผู้ป่วยรับการผ่าตัดต้อกระจะ โรงพยาบาลพระจอเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จินตนา
วัลลภา
วรรณภรณ์
วันวิสาข์
คำเอี่ยม
ภูมิพฤกษ์
กรกุม
แก้วกาหลง
หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
  19.ความวิตกกังวลขอลญาติและผู้ป่วยต้อกระจกที่ต้องได้รับการผ่าตัดกระจก

ปี พ.ศ.
ผลงานวิจัย ปี 2552
ผู้วิจัย
โทรภายใน
2552
1. ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบชุมชน
   ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2552
นายสิทธิกร
ลินลาวรรณ
101
น.ส.ใจภัส วัดอุดม  
3. คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นส.วงเดือน เลาหะวัฒนภิญโญ
169
นางพัทธมน สุริโย
169
นางเกล็ดดาว สิมปิศิลป์
169
นางพัชรา ยิ้มศรวล
169
นางภิรมย์ นานานุกูล
167
นางเรวดี ใหญ่ท้วม
167
นางวัชราภรณ์ แสงสวัสดิภากร
167
5. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
 อย่างน้อยหกเดือน ของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวิณี ชาญชัชวาลย์
168, 600
นางยุบล วีระจาคี
169
นส.ชลิดา พุ่มพวง
168, 600
นางธนภร เชื่อมขุนทด
168, 600
นางสุกานดา สินเขียว
168, 600
6. ความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งและญาติที่รับบริการ
 ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นส.อุบลมาศ ศรีวรรณ
153
นางจริยา ใจดี
155
นส.มณีรัตน์ คิดอยู่
155
นางวราภรณ์ เนียมศรี
169
นส.สุภรณ์ ไตรเดชา
155
7. ความต้องการข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลและการอำนวยความสะดวก
ของญาติและ มารดาที่บุตรมารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางธรขวัญ ธีระวัฒนประสิทธ์
331
นส.กันทิมา มณีฉาย
331
นส.ธิติมา ปาลวงศ์
331
8. การศึกษาทัศนคติที่มีต่อการดูแลรักษาพยาบาลเกี่ยวกับต้อกระจกและ
ความคาดหวังต่อการมองเห็นของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นส.อนงค์ มาตุคุณากร
204
นางสมัย นงนุช
204
นส.ภัคจิรา ภูมิพฤกษ์
204
นางราวรรณ์ พลอยฉาย
204
9. สภาพการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐานและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์
ของบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นายทองใบ พงษ์รอด
260
นส.นิภาพรรณ ทองย้อย
260
10. การติดตามประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การหลักสูตรนักวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2550-2551
นายธเนศร์ หนังสือ
349
11. ความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการตรวจโดยใช้สารทึบรังสี
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางวารุณี พ่วงสุข
105
นส.จรัสศรี อุ่มสาตร์
105
12. ประสิทธิผลในการใช้คู่มือดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
ต่อผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มารับบริการในแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางปราณีต ลาภหลาย
154
นางวนิดา ปั่นจักร
155
นส.วรรณิภา เจริญศร
209
นางยุพดี อินพรม
209
13. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการให้ยาสลบกับผู้ป่วยเด็กที่เข้ามารับการผ่าตัดในโรงพยาบาล สุภาพ เลิศนิรันดร์  
นันทิยา สวนมะลิ  
ถาวร พิมศร  
นางพัชรา สิทธิไพศาล
277
ดุษฎี วิวัฒน์วงศ์วนา  
14. การวิเคราะห์ภาระกิจกรรมการพยาบาลประจำหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม นางธนาวดี สุทธิวงศ์
163
นางกมลทิพย์ พงษ์ไชยโสภณ
163
เกตุทิพย์ วงศ์บัวงาม
163
นส.นารี นันทะสี
163
15. การประเมินผลการดำเนินงานการบริการสถานพยาบาลที่จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเพชรบุรี นส.เพ็ญจันทร์ ผาตินุวัติ
183, 202
นส.ปัทมา โมลี
183, 202
นส.กันทิมา ทองอุทัย
183, 202
นส.อัจฉราภรณ์ บุญเมือง
183, 202
นส.กลอยใจ ศรีสาคร
183, 202

ปี พ.ศ.
ผลงานวิจัย ปี 2551
ผู้วิจัย
โทรภายใน
2551
นส.ยุวดี
วัดแก้ว
277
นส.อาภา
เติมเกาะ
277
นส.วรรณิภา
เจริญศรี
155
นางปริษา
เฟื่องฟู
155
นส.ปัทมา
สมรมิตร
275
นส.ปราณี
เกียรติโสภณ
275
นส.ปริยชาต์
สธนเสาวภาคย์
275
นส.ทองมา
ทิพย์ทิม
287
นางวาสนา
โมถาวร
287
นายจตุพล
พหูโล
287

นส.เพ็ญจันทร์

ผาตินุวัติ
183, 202
นส.ปัทมา
โมลี
183, 202
นส.สุพรรณวดี
ภิญโญ
183, 202
นส.กลอยใจ
ศรีสาคร
183, 202
นางวไลภรณ์
เจนถาวร
169
นส.อุดม
วรกลั่น
169
นส.สาคร
นิลใหม่
160
นางภัทรจารี
ห้าสกุล
160
นส.ธนันตา
พูนน้อย
331
นส.นพรัตน์
มูลมณี
163
นส.ฐานิตา
วรรประเสริฐ
163
สถานการณ์และต้นทุนต่อหน่วยบริการในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางสุภาวดี พุ่มเมฆ
105
นางธัญวรัตน์ แจ่งแจ้ง
105

ปี พ.ศ.
ผลงานวิจัย ปี 2550
ผู้วิจัย
โทรภายใน
2550
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางรดา
ปานศิริ
152
นางวาสนา บุษบกแก้ว
333
น.ส.มณีรัตน์ คิดอยู่
333
นางนงเยาว์ สุขขีเวก
154
นางจงจิตร ปุพมาศ
155
ประสิทธิผลของการนวดแผนไทยสายราชสำนักที่มีต่อการบำบัด
การปวดศรีษะ ในผู้ป่วยโรคไมเกรน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
น.ส.วรรณพร
สุวรรณัง
268
น.ส.นงนุช พัชรวิโรจน์สกุล
268

พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพยาบาล
ห้องผ่าตัด  โรงพยาบาลทั่วไปของรัฐในเขต 6 และ 7

น.ส.รมณี
พูลเกิด
277
น.ส.จินตนา คชานันท์
277
เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการงานผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางเกล็ดดาว
ลิมปิศิลป์
169
นางพัชรา ยิ้มศรวล
169
นางวันดี จันทร์สิงขรณ์
169
กัญชลี ประกอบพันธ์
169
นายวีรภัทร์ จิโรจน์ภคธีรา
169
น.ส.ปิยพัชร์ จับใจ
169
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่างในผู้ป่วยใส่ท่อ ช่วยหายใจในหอผู้ป่วยกึ่ง
วิกฤต  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรีและ
หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
น.ส.ธัญนันท์
ศิริฑีฆวัฒน์
149
น.ส.กนกวรรณ แก้วอ่อน
149
นางสุกัญญา ประทีป ณ ถลาง
149
ปัจจัยที่มีผลต่ออาการแสดงการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง
ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อและเครื่อง ช่วยหายใจ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี
นางวิจิตรา
เพิ่มสุข
230
นางภัทรจารี ห้าสกุล
167
นางสายทิพย์ จ๋ายพงษ์
149
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดถึง 28 วัน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุร
นางเกตุทิพย์
มูลเกตุ
168, 600
น.ส.มาลี อินทดิษฐ์
331
นางประทิน สถานสุข
163
การวิเคราะห์ต้นทุนค่าแรงต่อหน่วยบริการวิสัญญี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี
นางจิราพรรณ
สุขพิศาล
275
นางประภัสสร ธรรมมงคลชัย
275

ภาพกิจกรรมงานวิจัย

ภาพกิจกรรมวิจัยปี 2555

ภาพกิจกรรมวิจัย ปี 2554


ภาพกิจกรรมวิจัยปี 2553

ภาพสรุปกิจกรรมงานวิจัยในปี 2552  
นักวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 52 ระยะที่ 1
การตั้งชื่อหัวข้อเรื่องและทำเอกสารวิจัย ระหว่างวันที่ 17-21พฤศจิกายน
2551 โดย ศาสตราจารย์ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
นักวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 52 ระยะที่ 2
การสร้างเครื่องมือและรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2551
โดย ศาสตราจารย์ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
นักวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 52 ระยะที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม
2552 โดย ศาสตราจารย์ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

ภาพสรุปกิจกรรมงานวิจัยในปี 2551

นักวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 51 ระยะที่ 1
การตั้งชื่อหัวข้อเรื่องและทำเอกสารวิจัย ระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์
2551 โดย ศาสตราจารย์ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

นักวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 51 ระยะที่ 2
การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2551
โดย ศาสตราจารย์ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

นักวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 51 ระยะที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม
2551 โดย ศาสตราจารย์ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
นักวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 51 ระยะที่ 4
การนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 10 หัวข้อ ระหว่างวันที่ 25 - 29
สิงหาคม 2551 โดย ศาสตราจารย์ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

ภาพสรุปกิจกรรมงานวิจัยในปี 2550

สรุปผลงานวิจัยในปี 2550