GIS
 
 

แผนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


ลำดับ
ที่
หลักสูตร
สถาบัน
จำนวน
(คน)
วันเดือนปี
ที่เข้าฝึก
สิ่งที่ขอความ
อนุเคราะห์
กลุ่มการพยาบาล
1
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
59
ตลอดปี
2
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ชั้นปีที่ 3
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
50
ตลอดปี
3
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
54
ตลอดปี
4
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
(ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
35
ตลอดปี
5
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
(ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
60
ตลอดปี
6
หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
30
ตลอดปี
7
หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
30
ตลอดปี
8
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20
ตลอดปี
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
9
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาการแพทย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
4
พย-มีค
ที่พัก
10
นักศึกษาเอกศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
4
พค-กย
11
นักศึกษาเอกนิเทศศาสตร์หรือเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
4
พค-กย
 
กลุ่มงานเภสัชกรรม
12
โครงการฝึกอบรมการให้คำปรึกษา
แนะนำ การใช้ยาแก่ผู้ป่วย
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
6
ก.ย-ก.พ1
ที่พัก
13
Doctor of Pharmacy
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
15ต.ค.-28พ.ย.
ที่พัก
14
เภสัชกรรมคลินิก (ปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
15ต.ค.-30พ.ย
ที่พัก
15
เภสัชกรรมคลินิก (ปริญญาโท)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
1-30พ.ย.
ที่พัก
16
เภสัชกรรมคลินิก (ปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
19พ.ย.-28ธ.ค
ที่พัก
17
Doctor of Pharmacy
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
3ธ.ค.-16ม.ค
ที่พัก
18
บริบาลเภสัชกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
17ธ.ค.-8ก.พ
ที่พัก
19
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
(เทคนิกเภสัชกรรม)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง
2
24ธ.ค.-15ก.พ
ที่พัก
20
Doctor of Pharmacy
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
28ม.ค.-7มี.ค.
ที่พัก
21
เภสัชกรรมโรงพยาบาล
4 สถาบัน
6
5มี.ค.-6เม.ย.
ที่พัก
22
เภสัชศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
17มี.ค.-25พ.ย.
ที่พัก
23
Doctor of Pharmacy
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
15มี.ค.-25เม.ย
ที่พัก
24
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
28เม.ย.-6มิ.ย
ที่พัก
25
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
28เมย-6มิย
ที่พัก
26
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
16มิ.ย.-25ก.ค.
ที่พัก
27
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
16มิ.ย.-25ก.ค.
ที่พัก
28
เภสัชบริบาลศาสตร์บัณฑิต
(เทียบโอน 2 ปี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
16มิ.ย.-25ก.ค
ที่พัก
29
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
28ก.ค.-5ก.ย
ที่พัก
30
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
28ก.ค.-5ก.ย
ที่พัก
31
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
15ก.ย.-25ต.ค
ที่พัก
32
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
15ก.ย.-25ต.ค
ที่พัก
33
เภสัชบริบาลศาสตร์บัณฑิต
(เทียบโอน 2 ปี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
15ก.ย.-25ต.ค.
ที่พัก
34
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
27ต.ค.-4ธ.ค
ที่พัก
35
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
27ต.ค.-4ธ.ค.
ที่พัก
36
Doctor of Pharmacy มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
15ธ.ค-23ม.ค.
ที่พัก
ประชาสัมพันธ์
 
37
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
2
พ.ย.-ม.ค
มี.ค.-พ.ค.
อาหาร
กลางวัน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
38
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
4
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
39
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
4
มี.ค.-มิ.ย.
40
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
4
ม.ค.-ก.พ.
41
อิเลคทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
4
ม.ค.-มี.ค.
42
คอมพิวเตอร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3
เม.ย.-มิ.ย
งานการเจ้าหน้าที่
 
43
การบริหารงานบุคคล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3
ต.ค.-ธ.ค.
กลุ่มงานสุขศึกษา
 
44
วิทยาศาสตร์บัณฑิตเอกสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
4
1-30พ.ย.
งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
 
45
ประกาศนียบัตรวิชาเวชสถิติ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
4
1พ.ย.-31ม.ค.
ที่พักและ
อาหาร
กลางวัน
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 
46
วทบ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
3
ต.ค.-ธ.ค
47
วทบ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ต.ค.-พ.ย.
48
วทบ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
3
ม.ค.-ก.พ.
49
วทบ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
มี.ค.-พ.ค.
50
วทบ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิตล
3
เม.ย.-พ.ค.
พยาธิวิทยาคลินิก
 
51
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิตล
4
ก.พ.
52
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
ก.พ.
53
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4
มี.ค.
54
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
พ.ค.-ส.ค.
55
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
4
พ.ย.-ม.ค.
56
สาขาพยาธิวิทยาคลินิค วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
4
พ.ย.-มี.ค.
57
คณะวิทยาศาสตร์
(เทคโนโลยีด้านชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
15มี.ค.-22พ.ค
58
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
1
พ.ย.
59
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
9-30ต.ค.
นักศึกษาเทนิคการแพทย์ ปี 4 คณะเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
พ.ย.-ม.ค.
องค์กรแพทย์
 
60
นักศีกษาแทพย์ปี 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
1ธ.ค.-31ม.ค.
ที่พัก