GIS
 
 

สมรรถนะหลักของกลุ่มงานทันตกรรม

ลำดับ
รายการสมรรถนะหลักที่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต้องมี
สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน
1 มุ่งผลสัมฤทธิ์
2 บริการที่ดี
3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
4 จริยธรรม
5 ความร่วมแรงร่วมใจ
สมรรถนะหลักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
6 ความถูกต้องของงาน
7 การคิดวิเคระห์
สมรรถนะหลักโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
8 การพัฒนาศักยภาพคน
9 การประสานงาน
10 การควบคุมตนเอง
สมรรถนะหลักประจำกลุ่มงาน (กลุ่มงานทันตกรรม)
11 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
12 การบริหารจัดการ
13 ศิลปการสื่อสารจูงใจ

แผนพัฒนาสมรรถนะ

สมรรถนะที่จะพัฒนา
วิธีการพัฒนา
มุ่งผลสัมฤทธิ์
พัฒนาตัวเองโดยมุ่งผู้รับบริการเป็นหลัก ให้ผู้รับ
บริการพึงพอใจ และมีความสุข
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
- การรับการศึกษาต่อหรืออบรมทางทันตกรรม
เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
- การขอรับการสนับสนุนสื่อ หนังสือ วารสาร
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางทันตกรรม
ร่วมแรงร่วมใจ

- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความเข้าใจกัน
และกัน
- ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น สร้างสัมพันธ์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- เต็มใจเรียนรู้และประมวลความคิดเห็นมาประกอบ
กา ร ตัดสินใจ หรือวางแผนงานร่วมกัน

การคิดวิเคราะห์
- เข้าอบรมพัฒนาหัวข้อที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
- สอบถามและสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
การประสานงาน

ประสานงานกับหน่วยงานที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ชัดเจน เข้าใจง่าย ร่วมแรงร่วมใจ

การควบคุมตนเอง
- ทำความเข้าใจอันดีต่อองค์กร
- ไม่แสดงพฤติกรรมอันไม่สุภาพ
- รู้จักควบคุมอารมณ์ อดทน อดกลั้น
การบริหารรจัดการ
- เรียนรู้โดยเข้าอบรม
- การ กำหนดเป้าหมาย
- การวางแผนการจัดการของหน่วยงาน
ศิลปการสื่อสารจูงใจ
- เข้าร่วมอบรม
- ศึกษาจากหนังสือ
- ศึกษาดูงาน