GIS
 

ผลการตรวจสุขภาพบุคลากร
ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เครื่องชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
100
66.32
2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ต่อสภาวะสุขภาพ
- กลุ่มดี
27.20
21.20
25.60
- กลุ่มเสี่ยง
72.80
78.60
74.00
- กลุ่มป่วย
3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ต่อพฤติกรรมสุขภาพ
- รอบเอว ชาย>36นิ้ว หญิง>32นิ้ว
- BMI < 17.9
3.10
4.00
3.50
- BMI 18-24.9
35.40
39.8
38.70
- BMI 25-29.9
8.20
9.00
10.50
- BMI > 30
2.90
3.30
3.10
4. อัตราการบาดเจ็บ/ติดเชื้อ/ป่วยจากการปฏิบัติงาน
- บาดเจ็บ (คน)
12
12
9
- ติดเชื้อ (คน)
-
-
-
- ป่วยจากการปฏิบัติงาน (คน)
1
2
-

ที่มา : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม