GIS
 

โครงการศึกษาดูงานภาพรวมโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพบริการและกิจกรรม O.D. รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2552
ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2552

วันที่
กำหนดการ
25 สิงหาคม 2552

เวลา 05.00 น.             -  เดินทางออกจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เวลา 12.00 - 13.00 น.  -  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
เวลา 13.00 - 15.30 น.  -  ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก
เวลา 16.30 - 17.30 น.  -  สักการะพระพุทธชินราช
เวลา 17.30 - 18.00 น.  -  เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมในจังหวัดสุโขทัย
เวลา 18.00 - 19.00 น.  -  รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 - 22.00 น.  -  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (O.D.) และคาราโอเกะ

26 สิงหาคม 2552
เวลา 09.00 - 12.00 น.  -  ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
เวลา 12.00 - 13.00 น.  -  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
เวลา 13.00 - 14.30 น.  -  ชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เวลา 14.30 - 17.30 น.  -  เดินทางออกจาก จังหวัดสุโขทัย มุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 18.00 - 19.00 น.  -  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมรอยัล ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 19.00 น.             -  พักผ่อนตามอัธยาศัย (เที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์บาซาร์)
27 สิงหาคม 2552
เวลา 09.00 - 12.00 น.  -  ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม
เวลา 12.00 - 13.00 น.  -  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 13.00 - 18.00 น.  -  นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ นั่งกระเช้าไฟฟ้า
                                -  นั่งรถรางชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า
เวลา 18.00 - 19.00 น.  -  รับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก ณ คุ้มขันโตก
เวลา 19.00 น.             -  พักผ่อนตามอัธยาศัย
28 สิงหาคม 2552
เวลา 09.00 - 10.00 น.  -  แวะซื้อของฝากร้านมนัสนันท์ และเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่
เวลา 10.00 - 12.00 น.  -  สู่จังหวัดลำปาง ชมพระธาตุกลับหัว วัดพระธาตุลำปางหลวง
เวลา 12.00 น.             -  รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.             -  เดินทางกลับ จังหวัดเพชรบุรีด้วยความปลอดภัย