ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) จำนวน ๒ ชุด
ราคากลาง ๖๙๘,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ ๖๙๘,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (ไม่มีจอภาพ) จำนวน ๑๐ ชุด
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
๒. จอภาพชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว  จำนวน ๒ เครื่อง
ราคากลาง ๒๖๔,๒๐๐ บาท
(สองแสนหกหื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
วงเงินงบระมาณ ๒๖๔,๒๐๐ บาท (สองแสนหกหื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ
๑. โปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน ๒๐ ชุด
๒. โปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องลูกข่าย จำนวน ๔๐๐ ชุด
ราคากลาง ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการระบบกล้องวงจรปิด เฟส ๓ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ 
ราคากลาง ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

Copyright 2011 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator