[ร่าง] ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 (SARS-CoV-2) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)