ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏับัติการ และตำแหน่งกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ