ผู้อำนวยการ 17 โรงพยาบาล ในเขตภาคกลาง ขึ้นรับมอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 189 ชุด จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

รายการยอดเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับมอบมีดังนี้
1.เครื่องติดตามสัญญาณชีพจรและการทํางานของหวั ใจ ราคา 120,000 บาทจํานวน 33 เครื่อง
2.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนพร้อมอปุกรณ์ราคา50,000บาทจํานวน20 เครื่อง
3.เครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพาสําหรับเด็กราคา 25,000 บาทจํานวน 20 เครื่อง 4.เครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อวัดอุณหภูมิไข้และคัดกรองโรคโควิด 19 ราคา 3,500 บาท จํานวน 50 เครื่อง
5. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา ราคา2,500บาทจํานวน10เครื่อง
6.เตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับได้ ราคา 20,000 บาท จํานวน 50 เตียง
7.เตียงผู้ป่วยเด็กแบบปรับระดับได้ ราคา 12,000 บาท จำนวน 10 เตียง
รวมจํานวนเครื่องมือแพทย์จากเดิมคาดว่าได้รับจำนวน 109 ชุด แต่มีผู้สนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจำนวน 189 ชุด