1. โอนเงินประกันสังคม OP เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 ส่วน 30%
  2. ผู้ป่วยใน เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 ล่วงหน้า  70%
  3. รพ.สต.  เดือน ธันวาคม 2562,  มกราคม 2563