โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีขอกราบขอบพระคุณ
พันตรีนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ และเพื่อนดารานักแสดง ช่อง 3 ที่กรุณาบริจาค วิทยุสื่อสาร จำนวน 20 เครื่อง ให้กับศูนย์เปล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วย
เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ