ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงงาน เปิดงาน Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ จังหวัดเพชรบุรี
พร้อมเริ่มให้บริการ 15 ต.ค. ใน รพ.ประกันสังคมทั่วประเทศแล้ว
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีเปิด โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี
โดยมี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม
นางเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายเพชฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวอารีย์ โชติวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม
นายธานินท์ ถิตยานุรักษ์ ประธานหอการค้า และตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง ให้การต้อนรับ และมีผู้ประกันตนที่ขอรับบริการในวันนี้ ทั้งหมด 47 คน
สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันะตน สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา และเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563