โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรม
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(Talent) รุ่นที่ 1 ปี 2564
โดยโรงพยาบาลเชื่อมั่นว่าทรัพยากรบุคคลและทีม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดต่อองค์กร การพัฒนาคนให้ เก่ง ดี และมีความสุข นั้น เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้ จึงได้จัดโครงการนี้ขี้น วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะรอบด้าน สามารถช่วยขับเคลื่อนกิจการภายในหน่วยงาน หรืองานส่วนรวมของโรงพยาบาล โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
โดยทีม Talent 1 เข้ารับการอบรมจากวิทยากร ไปแล้ว 5 หัวข้อ
? 3 พย.63 พิธีเปิดการอบรม Talent รุ่นที่ 1 และ หัวข้อการบรรยาย : ภาพลักษณ์ผู้บริหาร โดย ดร.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
? 5 พ.ย.63 หัวข้อการบรรยาย : นโยบายกระทรวงสาธารณสุข กับแนวทางบูรณาการ โดย นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
?10 พ.ย.63 หัวข้อการบรรยาย : Management of Changes โดย นพ.เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
?12 พ.ย.63 หัวข้อการบรรยาย : แนวโน้มเศรษฐกิจไทยกับกลยุทธ์การตลาดสำหรับโรงพยาบาล โดย ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางหอการค้าไทย
?17 พ.ย.63 หัวข้อการบรรยาย : ภาวะผู้นำ โดย ดร.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
และยังมีการบรรยายต่อเนื่องอีก 9 หัวข้อ ของหลักสูตร PCK Talent 1
เราคือ PCK Team… Keep Moving Forward