20 ธันวาคม 2563 คืนที่ 1 งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ ประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมอาลัย ผอ.ชุมพล เดชะอำไพ คุณหมออันเป็นที่รักยิ่ง
21 ธันวาคม 2564 คืนที่ 2 งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ ท่านราชองครักษ์พิเศษ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ให้เกียรติเป็นประธาน และคณะเจ้าภาพอันประกอบด้วย
• มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
• ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• ปั๊มเฮงปิโตรเลียม และร้านคาเฟ่อเมซอน รพ.พระจอมเกล้า
• ครอบครัวตันติรัตนโอภาส
• องค์กรแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
• สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ ประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมอาลัย ผอ.ชุมพล เดชะอำไพ
22 ธันวาคม 2563 คืนที่ 3 งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เกียรติจุดเครื่องทองน้อย
และขอกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพอันประกอบด้วย
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่ราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการกาชาดจังหวัด
3. นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖
4.โรงพยาบาลโพธาราม
5. มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม
6. เพื่อน นบส.รุ่น ๓๑
7. เพื่อนหลักสูตรรองแพทย์ รุ่น ๗
8. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
9. ชมรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
รวมถึงขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ ประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมอาลัย ผอ.ชุมพล เดชะอำไพ
23 ธันวาคม 2563 คืนที่ 4 งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ
นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนอเทศก์เขตสุขภาพที่ ๕ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม
คุณจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ ให้เกียรติจุดเครื่องทองน้อย
และขอกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพอื่นประกอบด้วย
1. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๕ จังหวัดเพชรบุรี
24 ธันวาคม 2563 คืนที่ 5 งานสวดพระอภิธรรม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
คุณพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม
และขอกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพอันประกอบด้วย
1. คุณยุทธ อังกินนันทน์ และกลุ่มผาด
2. ปธพ.7
รวมถึงขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ ประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมอาลัย ผอ.ชุมพล เดชะอำไพ