โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณแบมฟิตเนส เพชรบุรี และร้านรสนิยม ที่กรุณาบริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
และ ขอขอบพระคุณ คุณจีรพรรณ วรัญญสาธิต ที่กรุณาบริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท เพื่อสมทบทุนให้โรงพยาบาล มีงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ที่ปลอดภัย เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ที่ช่วยให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สู้ภัย COVID-19