สามารถยื่นคำขอเพื่อบริจาค หรือ ขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ที่ https://moph.cc/xX6a8MyRj