วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในนามตัวแทนผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ “พยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564”
 นางสาวอติภา ทองจีน
 นางสาวสุพัตรา สงฆรักษ์
พยาบาลผู้มีความดีงาม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู
…ความภูมิใจของเราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า…