📣📣แผนการฉีดวัคซีนโควิด 19

🟠สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี (เข็มที่ 2) ที่ฉีดเข็ม 1 ตามวันในตาราง

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม🔶

🟣สำหรับนักเรียน อายุ 12-18 ปี (เข็มที่ 3) โปรดแสดงหลักฐานการฉีดครบ 2 เข็ม จากหมอพร้อม

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง🟣

❌งดรับ walk in เข็มที่ 1❌

✅หากประสงค์ฉีดเข็มที่ 1 ให้ลงทะเบียนกับทางโรงเรียน✅

โรงพยาบาลขอรับเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองเท่านั้น เนื่องจากหากจำนวนนักเรียนมากเกินไป บุคลากรให้บริการได้ช้าและอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง