ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบในป้องกัน ตรวจจับ วิเคราะห์และโต้ตอบต่อภัยคุกคามไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)