ประกวดราคาซื้่อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกการให้บริการคลินิก เจอ แจก จบ และศูนย์ตรวจ ATK ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

📣โรงพยาบาลพระจอมเกล้ […]

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 11 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในหน่วยงานโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)