กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
คำพิพากษา เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
มาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ 2563
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
อินโฟกราฟฟิค คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564