ประกวดราคาการเช่าเครื่องจำแนกชนิดจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมเพลท/การ์ดทดสอบ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหา HIV-1 RNA VIRAL LOAD (โดยวิธี REAL TIME PCR) พร้อมชุดน้ำยาตรวจหา HIV-1 RNA VIRAL LOAD (โดยวิธี REAL TIME PCR) ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าเครื่องบ่มเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดแบบอัตโนมัติ (Haemoculture) พร้อมขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาการเช่าเครื่องทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมการ์ด/เพลททดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมไวรัส COVID19 (SARS-CoV-2) แบบ FAST DETECTION SYSTEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงิบงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)