ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซ้ำซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจที่รวมเครื่องตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในสิ่งตรวจที่รวมเครื่องตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)