ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-ARM) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) กำลังการผลิตติดตั้ง 235 กิโลวัตต์พีค (kWp) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานประมวลผลระดับสูง (HCI) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)