เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดิมหายใจ พร้อมชุดประมวลผลสัญญาณภาพระบบวีดีทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Flow cytometer ชนิด Single-Platform แบบใช้เม็ด bead พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4 ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนัมติ Flow cytometer ชนิด Single-Platform แบบใช้เม็ด bead ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนัมติ Flow cytometer ชนิด Single-Platform แบบใช้เม็ด bead พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Flow cytometer ชนิด Single-Platform แบบใช้เม็ด bead ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567

[ร่าง] ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับตะกอนในปัสสาวะและน้ำยาพร้อมแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการเช่าเครื่องตรวจนับตะกอนในปัสสาวะและน้ำยาพร้อมแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องจำแนกชนิดจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมเพลท/การ์ดทดสอบ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567