ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Flow cytometer ชนิด Single-Platform แบบใช้เม็ด bead พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4 ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนัมติ Flow cytometer ชนิด Single-Platform แบบใช้เม็ด bead ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนัมติ Flow cytometer ชนิด Single-Platform แบบใช้เม็ด bead พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Flow cytometer ชนิด Single-Platform แบบใช้เม็ด bead ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567

[ร่าง] ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับตะกอนในปัสสาวะและน้ำยาพร้อมแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการเช่าเครื่องตรวจนับตะกอนในปัสสาวะและน้ำยาพร้อมแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องจำแนกชนิดจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมเพลท/การ์ดทดสอบ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567

แผนการเช่าเครื่องจำแนกชนิดจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมเพลท/การ์ดทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567

ประกาศแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ และการอนุมัติปรับแผนกลางปีเงินบำรุงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2565

ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจหา HIV-1 RNA VIRAL LOAD (โดยวิธี REAL TIME PCR) พร้อมชุดน้ำยาตรวจหา HIV-1 RNA VIRAL LOAD (โดยวิธี REAL TIME PCR) ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567