โอนเงินประกันสังคม OP/IP เดือน ก.ค. 2563 ส่วนที่เหลือ 30% , เดือน ต.ค. 63 ส่วนที่เหลือ 80% , รพ.สต. เดือน กันยายน 2563

โอนเงิน 18 ธ.ค. 63

โอนเงินประกันสังคม OP/IPD เดือน กันยายน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (70%) / ค่าใช้จ่ายสูง Rw>2 เดือน มิถุนายน 2563 /E – claim เดือน กรกฏาคม 2563

โอนเงิน 1 ธ.ค. 63