ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และรายชื่อข้าราชการอยู่ในระดับดีเด่นดีมาก รอบ ตุลาคม 2565