วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จำนวน 1,300 คน
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเหนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลและภาพข่าวโดย…กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์