นพ.จิรายุ  เล็กพิทยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
นพ.ศักดินันทร์ มุสิกศิลป์
หน.กลุ่มงานศัลยกรรม
พญ.สรินดา เนาวรัตน์กูลชัย
หน.กลุ่มงานจักษุวิทยา
พญ.บุณยรัตน์  แสงสกุล
หน.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
พญ.วีณา ไชยยศ
หน.กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
นพ.ชาญชัย ปวงนิยม
กลุ่มงานจิตเวช
พญ.สุภางค์ สินธัญญาธรรม
กลุ่มงานรังสีวิทยา
นพ.หนึ่ง แท่นมณี
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์
นพ.จิรายุ  เล็กพิทยา
หน.กลุ่มงานสูติ นรีเวชกรรม
นพ.อัญชนะ  พานิช
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
นพ.ธีรพงษ์  สินเจริญมณี
หน.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
นางแพรพรรณ ทูลธรรม
รักษาการ หน. กลุ่มงาน
พยาธิวิทยากายวิภาค
นพ.อิสระพันธุ์  แก้วกำเหนิดพงษ์
หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และนิติเวช
ทพญ.นันท์ชญา เทวฤทธิ์
กลุ่มงานทันตกรรม
นายธงชัย  วัลลภวรกิจ
หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม
นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง
หน.กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
นพ.นิติพงษ์  ประพันธ์บัณฑิต
หน.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นายกฤษณะ มะมูลคำ
หน.กลุ่มงานโภชนศาสตร์