นางสาวศิริพร ศรนารายณ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
นางนฤมล ปิ่นประชานันท์
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางอารีรัตน์ จั่นเพ็ชร
หน.กลุ่มงานพัสดุ
นางเนตรรัตน์  เตชะมานนท์
หน.กลุ่มงานการเงิน
นางณัฐธิดา พันธุ์บ้านแหลม
หน.กลุ่มงานบัญชี
นายกฤษณะ มะมูลคำ
หน.กลุ่มงานโภชนศาสตร์
นางศรีประไพ สิริคุปต์
หน.กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและสุขภาพ
นางทิพสุคนธ์  ท้วมอ้น
รักษาการหน.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นายเทวฤทธิ เพียรธรรม
หน.งานซ่อมบำรุงและรักษา
นางเปรมอร อินทมาตย์
หน.งานประชาสัมพันธ์