วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลทันสมัย ปลอดภัย คุณภาพชั้นนำ”

(Smart Hospital Safety First Top Quality)

พันธกิจ

1. บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
3. พัฒนาเครือข่ายในการจัดการสุขภาพสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการไร้รอยต่อ
4. พัฒนาเครือข่ายระบบเทคโนโลยี

ค่านิยม

TEAM PCK

Team บุคลากรที่ทำงานเป็นทีม
P = Professional Standard and ethical practice
มีจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
C = Customer focus
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
K = Knowledge Sharing
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มีจริยธรรม มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผลงานได้มาตรฐาน โดดเด่นวิชาการ ทำงานเป็นทีม”

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบงานสำคัญ
3. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาเครือข่ายบริการ
6. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 – 2567

รายงานผลดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นโยบายผู้บริหาร