วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน”

(Smart and Quality Hospital)

พันธกิจ

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์กรรวมร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด One Province One Hospital
2. พัฒนาระบบบริหาร และระบบสุขภาพดิจิทัล เพื่อสนับสนุนระบบบริการแบบไร้รอยต่อ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเพียงพอ มีความสุข และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ค่านิยม

SMILE PCK

S = Service mind (มีจิตบริการ)
M = Mastery (รู้งาน รู้หน้าที่)
I = IT & Innovation (สร้างสรรค์เทคโนโลยี)
L = Leadership (มีภาวะผู้นำ)
E = Empathy (ความเห็นอกเห็นใจ)

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. การบริหารจัดการ การเงินการคลัง (Money)
3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT & Innovation)
4. พัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning & Growth)
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม (Environment)

แผนยุทธศาสตร์และแผนเงินบำรุง ปี 2567

แผนยุทธศาสตร์และแผนเงินบำรุง ปี 2566

รายงานผลดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 – 2567

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นโยบายผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563