นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
032-709999 ต่อ 9922

นายแพทย์จิรายุ  เล็กพิทยา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์
032-709999 ต่อ 9920
นางสาวศิริพร ศรนารายณ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
032-709999 ต่อ 9919
นางรุจา ปิ่นน้อย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล
032-709999 ต่อ 9921
นายแพทย์สิทธิกร  ลินลาวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านระบบข้อมูลการบริการและเวชระเบียน
032-709999
นายแพทย์อิสระพันธุ์  แก้วกำเหนิดพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาคุณภาพ
032-709999
นายแพทย์วิเชียรชัย  ผดุงเกียรติวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ
032-709999