นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์
นางสาวศิริพร ศรนารายณ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
นางรุจา ปิ่นน้อย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล
นายแพทย์สิทธิกร  ลินลาวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านระบบข้อมูลการบริการและเวชระเบียน
นายแพทย์อิสระพันธุ์  แก้วกำเหนิดพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาคุณภาพ
นายแพทย์วิเชียรชัย  ผดุงเกียรติวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ