นางสาวละเอียด ทองใบ
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
นางเพ็ญรุ่ง ป้านบุญ
หน.กลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางปาณีต ลาภหลาย
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอายุรกรรม
นางวไลภรณ์  เจนถาวร
หน.กลุ่มงานผู้ป่วยวิกฤต
นางอุสา ชลวิทย์
หน.กลุ่มงานผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
นางสาวปัทมา โมลี
หน.กลุ่มงาน
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นางสาวถวิล ซำคง
หน.กลุ่มงานผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
นางบุษยรัตน์  วงศ์วิริยะเวช
หน.กลุ่มงานผู้คลอด
นางสาวจินตรา  ประภาสะโนบล
หน.กลุ่มงานผู้ป่วยห้องผ่าตัด
นางสาวณัฏฐพร จันทร์แสนโรจน์
หน.กลุ่มงานผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
นางชุติมา สนขาว
หน.กลุ่มงาน
วิสัญญี
นางรุจา ปิ่นน้อย
หน.กลุ่มงาน
ผู้ป่วยศัลยกรรม
นางวิจิตรา เพิ่มสุข
หน.กลุ่มงาน
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
นางนฤมล ศรีสม
หน.กลุ่มงาน
ตรวจรักษาพิเศษ
นางใบบัว เศวตสุวรรณ
หน.กลุ่มงาน
โสต ศอ นาสิก จักษุ