นางรุจา ปิ่นน้อย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
นางสาวปัทมา โมลี
รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร
นางรุจา ปิ่นน้อย
รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพบริการ
นางสาวถวิล ซำคง
รองหัวหน้าพยาบาลด้านการวิจัย และสารสนเทศ
นางชุติมา สนขาว
รองหัวหน้าพยาบาลด้านสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
นางเพ็ญรุ่ง ป้านบุญ
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
การพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางปราณีต ลาภหลาย
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอายุรกรรม
นางวไลภรณ์  เจนถาวร
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยหนัก
นางสุนี เสรีสมนึก
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
นางสาวปัทมา โมลี
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นางสาวถวิล ซำคง
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
นางบุษยรัตน์  วงศ์วิริยะเวช
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้คลอด
นางสาวจินตรา  ประภาสะโนบล
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยห้องผ่าตัด
นางสาวณัฏฐพร จันทร์แสนโรจน์
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
นางชุติมา สนขาว
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
วิสัญญี
นางรุจา ปิ่นน้อย
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยศัลยกรรม
นส.ลาวัลย์ เอี่ยมสะอาด
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
นางนฤมล ศรีสม
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ตรวจรักษาพิเศษ
นางใบบัว เศวตสุวรรณ
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
โสต ศอ นาสิก จักษุ
นางโสภา หมู่ศิริ
หน.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล