นพ.จิรายุ  เล็กพิทยา
หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD)

นายทองใบ พงษ์รอด
หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์
นายไพโชค  คงสุทธิ
หน.งานโสตทัศนศึกษา
ทางการแพทย์
นางสาวภนิดา  แก้วมณี
หน.งานห้องสมุด

2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

 นางจันทนา กุลานุวัติ
หน.งานศูนย์ข้อมูล

3. กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาวทองมา ทิพย์ทิม
หน.งานเวชระเบียน
สถิติและสถิตใน
นางสาวทองมา ทิพย์ทิม
หน.งานเวชระเบียน
สถิติและสถิตินอก
นายทองใบ พงษ์รอด
หน.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เทศทางการแพทย์

นางพิมพ์ฉวี เกตุปลั่ง
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

5. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางทิพาพร  มณีใส
หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ