นพ.จิรายุ  เล็กพิทยา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายทองใบ พงษ์รอด
หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์
นายธเนศร์ หนังสือ
หน.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
นายไพโชค  คงสุทธิ
หน.งานโสตทัศนศึกษา
ทางการแพทย์
นางสาวภนิดา  แก้วมณี
หน.งานห้องสมุด

2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

 นางโสภา หมู่ศิริ
หน.งานศูนย์ข้อมูล

3. กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาวทองมา ทิพย์ทิม
หน.งานเวชระเบียน
สถิติและสถิตใน
นางสาวทองมา ทิพย์ทิม
หน.งานเวชระเบียน
สถิติและสถิตินอก
นายทองใบ พงษ์รอด
หน.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เทศทางการแพทย์

นางพิมพ์ฉวี เกตุปลั่ง
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

5. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

น.ส.ปัทมาพร ป้านทอง
หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางทิพาพร มณีใส
ที่ปรึกษากลุ่มงานประกันสุขภาพ