นายแพทย์ปิยะ ลินลาวรรณ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
นพ.ปิยะ ลินลาวรรณ
หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นพ.
หน.กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
นพ.วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ์
หน.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นางสาวกันยา อ่วมสำอางค์
หน.กลุ่มงานสุขศึกษา
นางสาววันดี เดชศิริ
หน.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
นางสุภาภรณ์ เดชะอำไพ
หน.กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน