นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ
พ.ศ. 2560 – 2563
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม
พ.ศ. 2564 – 2564
นายแพทย์สาธิต  รัตนศรีทอง
พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560
นายแพทย์พูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา
พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2556
นายแพทย์จินดา แอกทอง
พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2552
นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2551
นายแพทย์สวัสดิ์ เถกิงเดช
 พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540
นายแพทย์วิชิต บุญยวรรธนะ
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2539
นายแพทย์ถาวร ลอประยูร
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538
นายแพทย์ธีระ พิทักษ์ประเวช
พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534
นายแพทย์บำเพ็ญ กำเนิดศิริ
พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2532
นายแพทย์มนู สาริกะภูติ
พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2517
นายแพทย์วุฒธิ โพธิสุนทร
พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2503
นายแพทย์ ม.ร.ว. ไพฑูรย์ สุทัศนีย์
พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2500  
นายแพทย์สมประสงค์ วีระไวทยะ
พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2497