นางสาวปวีณา   แก้วแดง
นางสาวปวีณา   แก้วแดง
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผลงานเด่น
เน้นการให้บริการเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพ 
เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ
รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิด
ให้บริการคนไข้ชาวต่างชาติ การติดต่อสถานทูต 
แปลเอกสารทางราชการที่ใช้ในโรงพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการทีมต้อนรับโรงพยาบาล
ดำเนินงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกับสื่อมวลชนทั้งท้องถิ่นและส่วนกลาง

นายส่วน โพธิ์ทอง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผลงานดีเด่น
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลทุกครั้ง
เมื่อมีเหตุการณ์เร่งด่วน 
เช่น น้ำท่วมภายในโรงพยาบาล