ป ฏิ บั ติ ตั ว อ ย่ า ง ไ ร ⁉️
⭐️เมื่อโควิดเข้าสู่โรคประจำถิ่น 🌐
⭐️เรื่องควรรู้ #การสวมหน้ากาก👤
 
การปฏิบัติตัวเมื่อโควิดเข้าสู่โรคประจำถิ่น
https://youtu.be/fQglCeksc3o